7 Nisan 2009 Salı

cevizde en uygun aşı şekli

Tokat Şartlarında Yaz Periyodunda Aşılı Ceviz Fidanı Yetiştiriciliği İçin En Uygun Aşı Yöntemi ve Aşılama Zamanın Belirlenmesi

Can Celep
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 60240, Tokat

Özet: Bu çalışmada Tokat il merkezinde yaz aylarında aşılı ceviz fidanı yetiştiriciliği için en uygun aşı yöntemi ve aşılama zamanını tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışma Tokat Meyvecilik Üretme istasyonu Müdürlüğü bahçesinde yapılmıştır. Ceviz tohumları 2002 Kasım ayında araziye ekilmiştir. 2003 yılı vegetasyon periyodunda aşılanacak duruma gelen çöğürlere Temmuz- Eylül Ayları arasında Yama göz, Yarma, T göz ve İngiliz dilcikli aşı yöntemleriyle aşılama yapılmıştır. Aşı yöntemi olarak en iyi sonucu % 72,08 ile yama göz aşısı vermiştir. Yama göz aşısının yanında T Göz aşı % 64,87 başarı göstermiştir. Kalemlerin tam olgunlaşmamış olması ve sürme göstermesi nedeniyle yarma aşı % 48,50 ve İngiliz dilcikli % 39,87 oranında tutma göstermiştir. Tokat merkez için durgun aşı zamanı olarak 20-30 Temmuz ve 1-10 Ağustos dönemi tespit edilmiştir. Aşılamadan bir hafta önce yapılan sulamanın çöğürlerin aşılanmasını kolaylaştırdığı görülmüştür. Ortalama hava sıcaklığının Temmuz’da 20,6 ºC, Ağustos ayında 21,9 ºC olması aşıların tutma oranıyla direkt ilgili bulunmuştur. Aşılı fidanları soğuktan korumada uygulanan yöntemlerden en iyi sonucu izocam’la koruma yöntemi (% 63,75) vermiştir. En yüksek yaşama oranını Yama göz aşı yöntemi (% 84,75) vermiştir. En düşük aşı yaşama oranı Yarma aşı da (% 33.5) tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ceviz, aşılama yöntemi, soğuk zararı, koruma yöntemleri

Research on Determination of Best Grafting Method and Best Graftage Time for Raising Grafted Young Walnut Trees During Summer Period in Tokat City Center

Abstract: In this study, the purpose was the to determine best graft method and best graft time for grafted young walnut trees during summer period in Tokat city center. Walnut seeds were planted to field in november, 2002. At the vegetation period of year 2003, young walnuts trees, ready to graftage between july and september were grafted. Using Patch budding, Cleft grafting, T budding and Whip grafting methods. The best grafttage method was obtained by using Patch budding (%72,08). Beside Patch budding, T budding was also found succesful (%64,87). Because of unmature of shoots and budding, the success of Cleft graftting was (%48,50) and Whip grafting was %39,87. It s found that, the best time for late summer grafts was between June 20 and 30, and between August 1 and 10. It is concluded that, irrigation, one week before the graftage, made graftage easear. Avarege temperature 20,6 ºC in July and 21,9 ºC in August affected the ratio of bud-take direckly. The best result of proteching grafted young walnut trees from cold was obtained using izocam procetion method (%63,78). Highest survival ratio was found using Patch budding method (%84,78). Lowest survival ratio was cacluded for , Cleft graftting (% 33,5).
Keywords: Walnut, graftage method, frost damage, protection methods


1. Giriş
Ceviz, dünyada yetiştiriciliği yaygın olan meyve türlerinden birisidir. Deniz kıyılarından başlayarak 2300 m. yüksekliğe kadar olan değişik iklim şartlarında rahatlıkla yetişmektedir. Anadolu’nun her yerinde yetiştiriciliğinin yapıldığı ve 10-15 yıl öncesine kadar daha çok bahçe kenarlarında yetiştirildiği görülmekteydi. 1990’lardan sonra kapama ceviz bahçelerinin kurulmaya başlaması ile yaygın bir yetiştiriciliğinin başladığı görülmüştür (Topak ve Bayrak, 1998). Dünyada 1 446 000 ton ceviz üretimi vardır. En fazla üretime sahip olan ülke (360 000 ton) Çin’dir. Türkiye ise 125 000 ton üretim ile 4. sırada yer almaktadır. 2002 yılı istatistik verilerine göre Türkiye’nin kabuklu ceviz ihracatı 1000 kg ve iç ceviz ihracatı ise 131 000 kg (Anonymous, 2004a) dır.
Ekstrem yerler dışında ülkemizin hemen her yerinde ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Son yıllarda kapama ceviz bahçeleri hızla artmaktadır. Ancak bölgelerimizin iklim özelliklerine göre ceviz çeşitlerinin belirlenmiş olması yetiştiricilik açısından büyük önem arz eder (Çelebioğlu ve Ferhatoğlu, 1981).
Diğer vegetatif çoğaltma yöntemlerindeki başarının çok düşük olması nedeniyle cevizin aşı ile çoğaltılması zorunludur. Aşının başarı oranını cevizin anatomik yapısı, fizyolojik durumu, sıcaklık ve nem, aşı zamanı, aşı yöntemi ve cevizin bünyesinde bulunan juglon gibi faktörler etkiler (Çelebioğlu, 1985, Şen, 1986, Tekintaş, 1988).
Meyve ağaçlarının çoğaltılmasında çeşitli yöntemler kullanılır. Her meyve türünde olduğu gibi aşılama ile fidan yetiştiriciliği ise en geçerli yoldur. Aşılama ile fidan elde edilmesi en zor olan meyve türlerinden biride cevizdir. Aşılama sırasında yapılacak olan bazı teknik hatalar da başarı oranın düşmesinde önemli etkenlerdir (Şen, 1986).
Erken ve geç donlar ve kış aylarında sıcaklığın çok düşmesi aşılama ve sonrasında cevizlerde önemli zararlar meydana getirir. Cevizde önemli olan aşıların tutması ve sonrasında aşıların korunması, yetiştiricilik açısından büyük önem arz eder. Aşı başarısını yükseltmek amacıyla bir çok araştırmalar yapılmış, yama göz aşısında % 4 ile % 92.9 arasında tutma tespit edilmiştir (Yaviç, 1992, Asma, 1990, Kazankaya, 1996, Özkan, ark. 1999, Ünal, 1992).
Denizli’de yapılan bir çalışmada en uygun aşı yöntemi olarak Yongalı göz aşısı (% 90-95 aşı tutma) tespit edilmiştir. Sürgün aşılarda 20 Nisan –10 Mayıs, Durgun aşılar için 21 Ağustos ile 10 Eylül arası aşı yapılma zamanı olarak tespit edilmiştir (Gün, Ekiz, 2001).
Aşılama sonrasında koruyucu materyallerin arasında alçak tünel ve yüksek tünel arasında bir fark olmadığı ancak esnek plastik kullanımının aşı başarı (yaşama) oranını artırdığı tespit edilmiştir (Keskin, 1999).
Bu çalışma ile Tokat ekolojik koşullarında ceviz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasına destek olmak amacıyla, aşılı ceviz fidanının eldesinde en uygun aşılama zamanını, aşı yöntemini, aşının tutma ve uyanıp sürme oranını tespit etmek amaçlanmıştır.

2. Materyal ve Yöntem
Bu çalışma Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tokat Meyvecilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü bahçesinde 2002-2004 yılları arasında yürütülmüştür. Çalışmada anaç olarak Juglans regia L. türüne ait ceviz anaçları kullanılmıştır. Aşılamada kullanılacak olan gözler Yalova 2, Şebin, Karabodur ve Bilecik çeşitlerinin yeni sürgünlerden alınarak kullanılmıştır.
2002 yılı kasım ayı sonunda çöğür anaçları elde etmek amacıyla ceviz tohumları araziye ekilmiştir. Bakım şartlarının çok iyi gerçekleştirilmesi (sulama, gübreleme ve yabancı ot mücadelesi) sonucu yeterli kalınlığa ulaşmış olan çöğürlere 2003 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 1-10 ve 20-30. günleri arasında aşılama işlemi yapılmıştır. Aşılamanın yapıldığı tarihlerde her çeşit için 1 yaşlı çöğürler üzerine Yama göz, T göz, sürgün aşılardan Yarma ve İngiliz dilcikli aşıları kullanarak ayrı ayrı 100 adet olmak üzere her dönem için toplam 1600 bitki aşılaması yapılmıştır. Aşılama zamanlarındaki toplam tutan aşı sayısı %’ si hesaplanmıştır. Gerek yarma aşıda gerekse İngiliz dilcikli aşıda kullanılan kalemler tam olgunlaşmamış yeni sürgünlerden alınmıştır. Sıcaklığın en yüksek olduğu saatlerde aşılama yapılmamıştır. Tutan aşılar arasından yapılma zamanlarına göre ve aşı yöntemine göre 100 adet olmak üzere yapılan aşılar sayılmış ve %’deleri hesaplanmıştır.
Yapılan aşılar ortalama 20 gün sonra, aşı bantları çözüldükten sonra canlı olan gözler sayılmış ve tutan aşı sayısı tespit edilmiştir. Gözün düşmesi, aşı çevresindeki kararmalar ve siyah renkte sıvı akıntısı gösteren aşılar tutmamış olarak kayda alınmıştır.
Aşı bölgesi, Kasım ayından itibaren kış Soğuklarına karşı korumaya alınmıştır. Soğuktan korumak için aşağıdaki yöntemler kullanılmıştır.
1-Plastik pet şişe içerisine alarak yapılan koruma,
2-Ağaç talaşı ile koruma,
3-Strofor ile koruma,
4-İzocam ile koruma.
Her bir aşı yöntemi için ayrı ayrı 100 adet aşılı fidan kullanılmıştır. Fidanların aşı bölgeleri öncelikle kullanılan materyallere sarılmış ve üzerleri alçak plastik tünelle kapatılmıştır.
2004 Şubat sonundan itibaren aşılar kontrol edilmeye başlanmış ve ortaya çıkan sürgünler haftalık ölçümleri (cm) yapılarak 15-20 cm olduğunda tam uyanma olarak (%’de) tespit edilmiştir.
Çalışma sonunda, aşı yöntemleri, aşılama zamanları ve aşılarda uyanma durumları arasındaki ilişkiler rakamlarla ifade edilmiştir.

3. Bulgular ve Tartışma
3.1. Aşılama ve Tutma Oranları
2002 -2004 yılları arasında yürütülmüş olan bu çalışmada 2003 Temmuz- Eylül ayları arasında yapılmış olan aşılama sonuçlarını gösteren Çizelge 2 incelendiğinde; 20-30 Temmuz da yapılan 1600 aşının 1062’sinin ve 1-10 Ağustos arasında yapılan aşılarında 1083 tanesinin tutmuş olduğu görülmektedir. En az tutan aşı sayısı 20-30 Eylül arasında yapılan aşılarda (655 adet) olmuştur. Yapılan aşılma sonucunda tutan aşı sayısını %’de olarak değerlendirecek olursak; 1-10 Ağustos arasında en fazla bulunmuş (% 67,68), bunu sırasıyla , 20-30 Temmuz (% 66,37), 1-10 Eylül (% 55,62), 20-30 Ağustos (% 55,18), 1-10 Temmuz (% 51,56) ve 20-30 Eylül (% 40,93) izlemiştir (Çizelge 2). Aşılama yapılan aylarda hava sıcaklığına bakacak olursak 2003 yılı Temmuz ayında ortalama sıcaklık 21,7 ºC, Ağustos ayında ise 21,2 ºC ve Eylül ayında 16,9 ºC olarak ölçülmüştür(Çizelge 4). 20 -30 Eylül arasında yapılan aşıların 655 tanesinin tutmasında (Çizelge 2) en önemli faktör olarak ortalama hava sıcaklığındaki düşüşün etkisi olduğu sonucu çıkarılabilir. Yapılan bu aşılama çalışması sonucunda Tokat merkez için en uygun aşı yapma zamanı Temmuz ayının son haftası ile Ağustos ayının ilk haftası denebilir. Her çeşit için yapılan toplam aşı sayısı 2400 olup aşının çeşidine göre tutan aşı sayıları Yama aşı da 1730, T göz aşısında 1557, Yarma aşı da 1166 ve Dilcikli İng. Aşısında 957 adet olmuştur. Uygulanan aşı çeşitleri arasında her çeşit için yapılan 2400 aşıdan 1730 tanesinin tutması nedeniyle Yama aşı en iyi sonucu vermiştir (Çizelge 1 ).


Çizelge1. Kullanılan Aşılama Yöntemine Göre Tutan Aşı %’si
Kullanılan Aşı Yöntemi Her Yöntem İçin Toplam 2400 Aşıdan Tutan Aşı Sayısı ve %’si
Adet %’de Oranı
Yama aşı 1730 72,08
T Göz Aşı 1557 64,87
Yarma Aşı 1166 48,58
Dilcikli İng. Aşı 957 39,87

Çizelge 2. Aşılama Zamanı ve Kullanılan Aşılama Yöntemine Göre Tutan Aşı Sayısı
Aşının Yapılma Zamanı Uygulanan Aşı Yöntemi Aşılamada Kullanılan Çeşitler ve Tutan Aşı Sayısı Yapılan Aşı Sayısı Toplam Tutan Aşı Sayısı Tutan Aşı Sayısı ve %’de Oranı
Yalova2 Şebin Bilecik Karabodur
Temmuz

Toplam Aşı Sayısı 3200 1-10 Yama Göz Aşı 68 71 75 78 400 292
825
%
51,56
T Göz Aşı 59 55 61 67 400 242
Yarma Aşı 42 38 41 44 400 165
Dilcikli İng. Aşısı 34 37 26 29 400 126
20-30 Yama Göz Aşı 86 88 87 92 400 353
1062
%
66,37
T Göz Aşı 77 79 81 84,75 400 322
Yarma Aşı 55 57 56 58 400 226
Dilcikli İng. Aşısı 37 41 39 44 400 161
Ağustos

Toplam Aşı Sayısı 3200 1-10 Yama Göz Aşı 79 82 84 87 400 332
1083
%
67,68
T Göz Aşı 74 76 73 80 400 303
Yarma Aşı 60 63 55 61 400 239
Dilcikli İng. Aşısı 51 49 52 57 400 209
20-30 Yama Göz Aşı 69 64 72 71 400 276
883
%
55,18
T Göz Aşı 64 66 67 68 400 265
Yarma Aşı 45 44 46 49 400 184
Dilcikli İng. Aşısı 41 38 42 49 400 170
Eylül

Toplam Aşı Sayısı 3200 1-10 Yama Göz Aşı 62 70 69 71 400 272
890
%
55,62
T Göz Aşı 59 64 63 69 400 255
Yarma Aşı 42 50 49 54 400 195
Dilcikli İng. Aşısı 39 42 47 40 400 168
20-30 Yama Göz Aşı 44 46 58 57 400 205
655
%
40,93
T Göz Aşı 38 41 44 47 400 170
Yarma Aşı 32 34 43 48 400 157
Dilcikli İng. Aşısı 25 30 32 36 400 123

3.2. Aşılarda Uyanma ve Sürme Durumu
2004 Mart ayının ilk haftasında gözler kabarmaya başlamış ve Nisan ayı başlarından itibaren, uyanan aşılardan süren sürgün boyları ölçümü sonucunda uyanma değerleri, kullanılan materyale göre Plastik pet şişe de % 46,75, Talaş da % 53,75, Strofor da % 59,75 ve İzocam da % 63,75 arasında tespit edilmiştir. En iyi soğuktan koruma yöntemi olarak tüm aşı yöntemleri için izocam (%63,75) uygulamasının olduğu tespit edilmiştir. En az uyanma oranı ise pet şişe (%46,75) uygulamasında ortaya çıkmıştır. Gözlerin uyanması ve sürmesinde ortalama olarak en iyi sonuç yama aşı yönteminde (% 84,75) tespit edilirken, en az uyanma ise yarma aşıda
(% 33,5) tespit edilmiştir (Çizelge 3 ).


Çizelge 3. Soğuktan Koruma Yöntemlerine Göre Uyanma Oranları
Kullanılan Aşı Yöntemi Soğuktan Koruma Yöntemlerine Göre Uyanma Oranı ( Yaşama Oranı) (%) Ortalama
PlastikPet Şişe Talaş Strofor İzocam
Yama Göz Aşı 71 80 92 96 84,75
T Göz Aşısı 64 70 74 76 71
Yarma Aşı 25 32 35 42 33,5
Dilcikli İng. Aşısı 27 33 38 41 34,75
Ortalama 46,75 53,75 59,75 63,75

Çizelge 4. 2002-2004 Yılları Arası İklim Verileri (Anonymous, 2004 b)
2002-2004 Yılları arası iklim verileri
2002-2003 2003-2004
1 2 3 1 2 3
Ekim 29,4 29,4 -4,4 13,9 33,2 0,2
Kasım 6,9 23,6 -3,2 6,1 21,8 -5,3
Aralık -2,0 18,6 -28,0 3,2 17,1 -7,5
Ocak 5,5 17,4 -7,3 2,4 14,4 -21,1
Şubat 2,2 15,0 -9,0 3,5 23,3 -11,4
Mart 3,0 15,6 -9,8 7,3 26,6 -8,8
Nisan 11,0 27,2 -3,8 11,3 0,0 0,0
Mayıs 17,7 33,5 -0,2 14,9 20,1 0,7
Haziran 18,2 33,6 3,3 18,7 32,4 6,5
Temmuz 21,7 39,0 5,6 20,6 36,2 7,0
Ağutos 21,2 35,9 7,4 21,9 36,4 9,9
Eylül 16,9 36,9 4,7 0,0 0,0 0,0
1 : Ortalama Hava Sıcaklığı , 2 : Ortalama Maximum Sıcaklık, 3 : Ortalama Minimum Sıcaklık


4. Sonuç
Ceviz bitkisinde aşı, diğer meyve türlerinde olduğu gibi kolay tutmamaktadır. Bu nedenle aşı yapma sırasında, kambiyumların denk getirilmesine, kullanılacak materyallere ve aşı yönteminin en doğru şekilde seçilmesine dikkat etmek gerekir. Bu çalışma sonucuna göre, Tokat ekolojik koşullarında yaz periyodunda en uygun aşılama zamanının 20 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında olabileceği, en uygun aşı metodunun ise yama göz aşısının olduğu belirlenmiştir. Çizelge 2-4 incelendiğinde sıcaklık ile aşı tutma arasında doğrudan bir ilişki olması nedeniyle hava sıcaklığı dikkate alınarak aşıların yapılması gerekir. Yine aşı yapılmadan bir hafta önce sulamanın aşı yapmayı kolaylaştıracağı sonucuna varılmıştır. Aşılı ceviz yetiştiriciliğinde temel sorunlardan biriside aşı tutmasından ziyade tutmuş aşıların korunmasıdır. Yarma ve Dilcikli İngiliz aşısında kalemlerin tam olgunlaşmamış ve soğuk zararına karşı dayanım gösteremedikleri için tutma ve uyanıp sürme oranının düşük olması nedeniyle bu iki aşı yöntemini yaz ayları için tercih etmemek gerekir. Aşılanmış çöğürler sonbahar aylarında ortaya çıkan düşük sıcaklıklar, kış aylarındaki don olayları ve ilkbahar aylarında meydana gelen düşük sıcaklıklar nedeniyle zararlanmalar ortaya çıkmaktadır. Bu olumsuzluklar ortadan kaldırmak için aşılı bitkilerin mutlaka korunması gerektiği bunun içinde en uygun koruma yönteminin aşı bölgesinin izocom’la kapatılarak alçak plastik tünele alınması olduğu çalışmamızda açıkça ortaya çıkmıştır.


Kaynaklar
Anonymous, 2004 a. http:/www.fao.org
Anonymous 2004 b. Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Meteoroloji İstasyonu 2003-2004 Su Yılı İklim Verileri, Tokat.
Asma, B.M., 1990. Ceviz (Juglans regia L.) Farklı Zaman ve Aşı Yöntemleriyle Değişik Aşı Bağlarının Aşı Başarılarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi) E.Ü. Ziraat Fakültesi. İzmir.
Çelebioğlu, G., 1985, Ceviz. Bursa Teknik Ziraat Müdürlüğü. Y.No;1, Bursa, 63
Çelebioğlu, G., Ferhatoğlu., Y., 1981. Ceviz. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü. Yayın No:49, Yalova.
Gün, A., Ekiz, R., 2001. Denizli İl Merkezinde Aşılı Ceviz Fidanı Yetiştiriciliği İçin En Uygun Aşı Yöntemi ve Aşılama Zamanın Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Türkiye 1. Ulusal Ceviz Sempozyumu. 159-167, GOÜ. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Tokat.
Kazankaya, A., 1996. Cevizin Aşı İle Çoğaltılması ve Aşılama Sonrası Biyokimyasal ve Histolojik Değişiklikler Üzerine Araştırmalar. (Yayınlanmamış Doktora Tezi ), Y.Y.Ü.FBE. Van .
Keskin, S., 1999. Tokat İli Ekolojik Şartlarında Ceviz (Juglans regia L.) Aşılarında Aşı Başarı Oranı ve Fidan Randımanını Yükselten Bazı Değişik Uygulamaların Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü., Tokat.

Ozkan, Y., Edizer, Y., Akça, Y., 1999. A Study On Propagation With Patch Budding Of Some Walnut Cultivars . Fourth İnternational Walnut Symposium . Poster No: 47, Bordeaux. France.
Şen, S. M., 1986. Ceviz Yetiştiriciliği, Eser Matbaası. Samsun.
Tekintaş, F.E., 1988. Cevizlerde (Juglans regia L. ) Aşı Kaynaşması ve Aşı İle İlgili Sorunlar Üzerine Araştırmalar. (Doktora Tezi ), E.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Bornova, İzmir.
Topak, R., Bayrak, S., 1998. Aşılı Ceviz Yetiştiriciliği. Burak Ofset., Ankara
Ünal, A., 1992. Cevizlerde Yama Göz Aşılarında Aşılama Zamanının Aşı Bağı ve Aşı Gözü Özelliğinin Aşı Başarısına Etkileri Üzerine Araştırmalar. 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Sempozyumu. ( C.1. Meyve ), 1-4, E.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Bornova. İzmir..
Yaviç, A., 1992. Ceviz (Juglans regia L.) Aşılamalarında Antioksidan Madde Kullanımının Aşı Başarısına Etkileri Üzerine Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi) , Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Van.

Hiç yorum yok: